Phản ứng phát hiện kháng thể AMV và kháng thể Revertase Trên thỏ

177 April 11, 2017 0

Tác giả: Trần Thị Minh Tâm 

Tạp chí: Hóa sinh y học

Năm: 1990

Số: 1

Trang: 7-10

Liên kết