Phân vùng dịch tễ sốt rét và can thiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2003-2004

136 August 31, 2017 0

Năm: 2004

Số: 3

Trang: 11-19

Nghiên cứu phân vùng dịch tễ sốt rét (SR) tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2003 - 2004. Kết quả: có 23 xã với 152 thôn bản thuộc vùng SR lưu hành nặng; 17 xã, thị trấn với 115 thôn bản, tổ thuộc vùng SR lưu hành vừa; 9 xã, thị trấn với 90 thôn, tổ thuộc vùng SR lưu hành nhẹ; 6 xã, thị trấn với 54 thôn, tổ không còn SR lưu hành và 95 xã, phường, thị trấn với 906 thôn, tổ không có SR lưu hành. Phân vùng dịch tễ SR và can thiệp sẽ giúp cơ sở kết hợp xây dựng, phát triển các yếu tố phòng chống SR bền vững để duy trì thành quả lâu dài.
Liên kết