Phát hiện virut Hantaan trên chuột Rattus Novergicus và người lành tại tỉnh Hà Nam 2003

156 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2004

Số: 5

Trang: 27-31

Giám sát huyết thanh học bằng 3 kỹ thuật ELISA, kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang gián tiếp (IFA), Western blot (WB) nhằm phát hiện virus Hantaan trên chuột Rattus Novergicus và người khỏe mạnh tại tỉnh Hà Nam, năm 2003. Kết quả cho thấy: bằng kỹ thuật ELISA tìm thấy trên chuột là 53,4% và trên người khỏe mạnh là 4,29% có kháng thể kháng virus Hantaan (IgG). Với kỹ thuật IFA cũng đã tìm thấy trên chuột (13/31) và trên người khỏe mạnh (4/11) có kháng thể Hantaan. Kiểm tra tiếp với kỹ thuật WB cho thấy băng 51 KDa trên chuột (12/13) và người khỏe mạnh (3/4). Kết luận rằng có sự lưu hành virus Hantaan không những trên chuột mà lần đầu tiên phát hiện trên người khỏe mạnh.
Liên kết