Phòng chống và kiểm soát sự kháng kháng sinh

199 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hà 

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 1997

Số: 3

Trang: 88-89

Liên kết