Phương pháp mới tổng hợp 10bêta-(2'-oxoethyl) deoxoartemisinin

126 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2006

Số: 10

Trang: 8-10

Nghiên cứu phương pháp mới tổng hợp 10 β-(2'-oxoethyl) deoxoartemisinin bằng cách oxy hóa 10 β-(2'-oxoethyl) deoxoartemisinin bởi kali permanganat trong ethanol sử dụng sóng siêu âm để thu được sản phẩm mới là hỗn hợp của 2 đồng phân được sử dụng cho bước tiếp theo. Hợp chất trung gian này sau đó được oxy hóa tiếp bằng NalO4 trong methanol/nước cho ra sản phẩm 10 β-(2'-oxoethyl) deoxoartemisinin với hiệu suất toàn lượng đạt 96%. Đây là hợp chất trung gian quan trọng cho các chuyển hóa tiếp theo.
Liên kết