"Rạch ngang mặt trước xoang thận" đường vào bể thận để lấy sỏi thận khó và đặt ống mở thông kể cả trong các trường hợp nhu mô dày

180 August 31, 2017 1

Tác giả: Hoàng Bá Hải 

Năm: 1975

Trang: 28-45

Liên kết