Rút kinh nghiệm xử trí một ca vừa áp xe sau thực quản do hóc xương vừa áp xe phổi phải thịt gây tử vong

143 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Ngọc Dũng 

Năm: 1972

Số: 1

Trang: tr.:71-73

Liên kết