Sơ bộ nghiên cứu độc tính và tác dụng điều trị bỏng Chitosan trên súc vật thực nghiệm

282 April 11, 2017 1

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 1997

Số: 1

Trang: 41-47

Liên kết