Sơ bộ nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của quả chuối hột (Musa balbisiana) trên chuột thực nghiệm

198 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược học

Năm: 2006

Số: 5

Trang: 8-10+30

Sơ bộ nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của quả chuối hột (Musa balbisiana) thu hái tại Nam Định mùa thu năm 2004 trên chuột thực nghiệm. Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm có đối chứng, so sánh kết quả giữa các nhóm trong cùng điều kiện về thời gian, nhiệt độ, thức ăn và thời gian định lượng đường huyết. Kết quả: dịch chiết quả chuối hột có tác dụng ngay sau khi tiêm 30 phút. Với liều tmb thuốc cyclomusalenon 2,62mg/kg, mức hạ đường huyết tối đa là 45% so với đường huyết ban đầu. Với liều tmb cao toàn phần 300mg/kg, mức hạ đường huyết tối đa là 55%. Thời gian tác dụng hạ đường huyết được duy trì trên 4 giờ. Tiêm cao toàn phần của quả chuối hột vào màng bụng của chuột thấy có tác dụng hạ đường huyết rõ rệt, mức độ hạ mạnh nấht vào giờ thứ 3 và duy trì trên 4 giờ. Cyclomusalenon có tác dụng hạ đường huyết gần bằng cao toàn phần.
Liên kết