So sánh chuỗi gen EBNA-1 virus epstein-barr chủng S1 và HN2 của Việt Nam với một số chủng Trung Quốc và thế giới

162 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 1

Trang: 99-104

Liên kết