So sánh giá trị tiên lượng của đường máu với các bảng điểm (RTS,IS) ở bệnh nhân đa chấn thưưong

189 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2007

Số: 7

Trang: 5-8

Liên kết