So sánh tác dụng của Oxytocin và Misoprostol trong gây chuyển dạ ở thai phụ vỡ ối non thai đủ tháng

123 August 31, 2017 0

Tác giả: Phạm Bá Nha 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 1

Trang: 22-28

Liên kết