Sự bài tiết N acetyl B-D Glucosaminidase (NAG) trong nước tiểu một dấu hiệu của tổn thương tế bào ống thận

270 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Nghiêm Luật 

Năm: 1998

Số: 3

Trang: 43-46

Liên kết