Sự kháng kháng sinh của các chủng lậu cầu phân lập được tại Viện Da liễu Trung ương

140 August 31, 2017 1

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2002

Số: 4 PB.

Trang: 64-68

Liên kết