tác dụng bảo vệ gan của cây cừom rụng nhọn( Ehretia acuminata R.Br.) trên mô hình gây tổn thương gan bằng paracetamol ở chuột nhắt

330 April 11, 2017 0

Năm: 2009

Số: 396

Trang: 23-26

Liên kết