Tác dụng của methotrexate trên sự thay đổi beta-HCG sau mổ bảo tồn thai ngoài tử cung

73 August 31, 2017 0

Tác giả: Tạ Thị Thanh Thủy 

Năm: 2006

Số: 2

Trang: 100-105

Đặt vấn đề: Trong thời đại phát triển của y học hiện đại, với sự ra đời của kỹ thuật siêu âm âm đạo và kỹ thuật định lượng β-hCG/máu đã làm thay đổi bệnh cảnh lâm sàng của thai ngoài tử cung. Mục tiêu: Thực hiện nhằm xác định tác dụng của Methotrexate trong việc làm giảm β-hCG/máu sau mổ bảo tồn. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 355 trường hợp mổ bảo tồn thai ngoài tử cung được thực hiện tại bệnh viện Hùng Vương từ 10/2002 đến 6/2004. Đây là nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, có nhóm chứng. Kết quả: Số ca có thời gian β-hCG trở về âm tính trước 9 ngày ở nhóm có điều trị dự phòng là 111 ca, so với nhóm không điều trị dự phòng là 102 ca. Ngược lại, số ca có thời gian β-hCG trở về âm tính dài hơn 11 ngày ở nhóm có điều trị dự phòng là 28 ca, so với nhóm không dự phòng là 46 ca. Các đặc tính liên quan đến dịch tễ và tiền căn sản phụ khoa cũng như liên quan đến phẫu thuật được phân bố đồng đều giữa 2 nhóm điều trị và nhóm chứng. Kết luận: Sử dụng Methotrexate dự phòng sau mổ bảo tồn thai ngoài tử cung có thể có tác dụng làm giảm thời gian β-hCG trở về âm tính hơn so với việc không điều trị dự phòng. Tuy nhiên, cỡ mẫu chưa đủ lớn để đạt ý nghĩa thống kê.
Liên kết