Tác dụng giảm trọng lượng và lipid máu từ một số phân đoạn dịch chiết quả sơn tra lên chuột béo phì

239 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược học

Năm: 2010

Số: 8 (412)

Trang: 37-41

Liên kết