Tác dụng ức chế sự phát triển tế bào sarcoma 180 của các chế phẩm chiết từ geranium nepalense var. thunbergii sieb. et zucc. (geraniaceae)

152 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 1999

Số: 4

Trang: 116-118

Liên kết