Tắc mạch do khí tĩnh mạch(Embolie Gazeuse Veineusse)

161 April 11, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2002

Số: 4

Trang: 51-52

Từ khóa: Tắc mạch do khí

Liên kết