Thăm dò tác động ức chế sự phân bào của cao chiết từ một số loài CRINUM trên rễ thân hành ta (ALLIUM ASCALONICUM)

157 April 11, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1999

Số: 1

Trang: 17-19

Liên kết