Thăm dò tác dụng sinh học của một số loài thuộc chi Crinum họ thủy tiên (Amaryllidaceae) trên mô hình thử nghiệm Artemia Salina

140 April 11, 2017 0

Năm: 1998

Số: 9

Trang: 23-26

Liên kết