Thành phần loài và phân bố tiết túc Y học ở một số điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh

202 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Châu 

Năm: 2005

Số trang: 42tr.

Sáu đợt điều tra từ năm 2002-2005 thu thập mẫu vật tiết túc y học tại 21 điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Kontum tới Thanh Hoá, thuộc 19 huyện, 8 tỉnh nhằm xác định thành phần loài và phân bố một số nhóm tiết túc y học ở một số điểm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh. Kết quả: thành phần tiết túc y học khá phong phú gồm 182 loàI, 49 giống, 15 họ, 3 bộ, 2 lớp. Tỷ lệ nhiễm ngoại ký sinh trên động vật hoang dại và giá thể tự nhiên ở các tỉnh khá cao từ 28,8%-61,3%. Bổ sung hơn 10000 mẫu vật tiết túc y học. Phân bố của các loài tiết túc y học có sự khác nhau: 20 loài phân bố ở địa bàn thuộc 8 tỉnh, 21 loài phân bố ở 5-7 tỉnh và 96 loài phân bố ở 1-4 tỉnh. Đa số các loài có vai trò truyền bệnh phân bố từ 10-21 điểm nghiên cứu.
Liên kết