Thay đổi chức năng thận sau điều trị sỏi thận bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể trên máy modulith SXL F2

216 August 31, 2017 0

Năm: 2011

Số: 1

Trang: 158-163

Liên kết