Thử nghiệm trên người huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất và huyết thanh kháng nọc rắn lục tre

194 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2003

Số: 6

Trang: 44-46

Huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất tinh chế (Naja kaouthia) và huyết thanh kháng nọc rắn lục tre tinh chế (Trimeresurus alboabris) được sản xuất tại Viện vacxin Nha Trang. Đã được thử nghiệm trên người cho thấy phản ứng phụ không đáng kể, sốc phản vệ thấp (1,6%). Hiệu lực điều trị khỏi bệnh của huyết thanh của kháng nọc rắn hổ đất đạt 100% và rắn lục tre đạt 97,3%.
Liên kết