Thử Nghiệm Trên Người Huyết Thanh Kháng nọc rắn Hổ Đất(Naja kaouthia) và Huyết Thanh Kháng Nọc rắn Lục Tre(Trimeresureus albolabris)

184 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2003

Số: 6

Trang: 44-47

Liên kết