Thực hiện mô hình các giai đoạn phẫu tích xương thái dương bằng kỹ thuật Plastination

264 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2010

Số: 3 PB

Trang: 311-318

Liên kết