Thực nghiệm đánh giá tính an toàn của máy châm điện "Phong Lan"

157 August 31, 2017 0

Năm: 1992

Số: 69

Trang: 14-16

Nghiên cứu mô hình đánh giá tính an toàn của máy châm điện Phong Lan do Công ty điện tử Giảng Võ thiết kế trên thỏ thực nghiệm. Đánh giá tính an toàn của máy qua 4 mức phản ứng súc vật gồm: an toàn, quá ngưỡng, không an toàn, nguy hiểm. Kết quả: tại I=146µA xuất hiện phản ứng quá ngưỡng ở tất cả các lô, riêng huyệt nội quan và phong trì xuất hiện sớm hơn tại I=65 µA. Tại I= 454µA xuất hiện dấu hiệu không an toàn ở hầu hết các lô thí nghiệm trừ đại trường du (990 µA). I=990µA xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm ở lô kích thích huyệt phong trì.
Liên kết