Thực nghiệm so sánh giống Virut nhược độc Gumboro cấy trực tiếp trên tế bào sơ phôi gà và cấy gián tiếp 3 đời trên mang cam của phôi gà sau đó cấy tiếp trên tế bào sơ phôi gà

185 April 11, 2017 0

Tạp chí: Hóa sinh y học

Năm: 1990

Số: 1

Trang: 49-58

Liên kết