Thực trạng và nhu cầu về trang thiết bị, nhân lực phục vụ chẩn đoán, điều trị người nhiễm HIV/AIDS ở một số cơ sở y tế tại 8 tỉnh Việt Nam, năm 2005

184 August 31, 2017 0

Tác giả: Hồ Bá Do Vũ Công Thảo 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2008

Số: 6

Trang: 136-140

Đặt vấn đề: Ở Việt Nam, dịch HIV/AIDS vẫn ngày càng phát triển. Một trong những nguyên nhân của sự gia tăng là hệ thống giám sát, chăm sóc, điều trị người nhiễm chưa đáp ứng nhu cầu cũng như những vấn đề nảy sinh…Mục tiêu: Mô tả thực trạng và nhu cầu về trang thiết bị phục vụ chẩn đoán, điều trị người nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở nghiên cứu; Mô tả thực trạng và nhu cầu về nhân lực phục vụ chẩn đoán, điều trị người nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở nghiên cứu; Đề xuất một số giải pháp thích hợp nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng các phòng xét nghiệm, nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc, điều trị bệnh nhân AIDS. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu trang thiết bị, nhân lực phục vụ chẩn đoán, điều trị người nhiễm HIV/AIDS tại 8 tỉnh ở Việt Nam năm 2005. Nghiên cứu tiến hành theo phương pháp nghiên cứu mô tả dịch tễ học có phân tích, kỹ thuật điều tra cắt ngang, kết hợp điều tra hồi cứu trên 2 lĩnh vực. Kết quả: Trang thiết bị xét nghiệm còn hoạt động tốt chiếm tỷ lệ khá cao: ở tuyến trung ương 67,5%; tuyến vệ tinh 60,3%; các tuyến khác 66%. Nhu cầu về cung cấp trang thiết bị của các cơ sở y tế là rất lớn. Số lượng nhân viên mỗi phòng xét nghiệm ở các tuyến đều cao hơn quy định tối thiểu của Bộ Y tế, trung bình là 5,5 cán bộ/1 phòng xét nghiệm. Phòng xét nghiệm có bác sĩ chiếm tỷ lệ cao, trung bình ở các tuyến là 79,5%. Tỷ lệ bác sĩ so với tổng số nhân viên xét nghiệm còn thấp: 14,2%. Tỷ lệ nhân viên xét nghiệm có trình độ đại học và trên đại học chiếm 42,5%. Tỷ lệ này còn thấp ở bệnh viện tuyến huyện (32%)…Tỷ lệ nhân viên xét nghiệm được đào tạo chưa cao, nhất là các xét nghiệm kỹ thuật cao. Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản vẫn chưa được đào tạo cho 100% nhân viên phòng xét nghiệm, tỷ lệ trung bình 87,7%. Nội dung đào tạo cho nhân viên y tế khoa lây (điều trị HIV) đạt tỷ lệ cao như chẩn đoán và phân loại giai đoạn nhiễm: 77,4%; chẩn đoán và điều trị nhiễm trùng cơ hội 76,4%; dự phòng lây truyền mẹ con và phơi nhiễm 84,7%... Có nhu cầu cao về đào tạo và đào tạo lại chiếm 68,5% nhân viên phòng xét nghiệm; 58,2% nhân viên y tế khoa lây. Kết luận: Cần cấp bổ sung và cấp mới các trang thiết bị đồng bộ theo chức năng, nhiệm vụ của từng tuyến, ưu tiên các trang thiết bị kỹ thuật cao cho các đơn vị tuyến trung ương, vệ tinh và khu vực. Đảm bảo cơ sở hạ tầng cho các phòng xét nghiệm cũng như khoa, phòng điều trị bệnh nhân AIDS. Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ nhân viên y tế nhất là nhân viên trực tiếp xét nghiệm dưới nhiều hình thức: tập trung đào tạo cơ bản; tập huấn ngắn hạn…
Liên kết