Tìm hiểu mối liên quan giữa các chỉ định chọc ối với các loại bất thường nhiểm sắc thể thai nhi

228 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2012

Số: 5

Trang: 49-52

 
Liên kết