Tìm hiểu sự tồn tại của phẩy khuẩn tả ở môi trường nước ngoại cảnh và người tại một địa bàn đã nhiều lần xảy ra dịch tả

137 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 5

Trang: 347-351

Nghiên cứu nguồn nước tự nhiên và quần thể dân cư tại phường Vĩnh Thọ Nha trang trong 2 năm. Xét nghiệm 1248 mẫu nước có 475 mẫu dương tính (38,06%) và 121 mẫu phân có 32 mẫu dương tính (26,45%) trong đó vibrio cholera 0,82%, shigella 19,17%, salmonella 3,3%, E.coli EPEC 4,13%. Chưa phát hiện được vibrio cholerae 01. Các phẩy khuẩn NAG I, NAG II và vibrio parahemolyticus thường xuyên có mặt ở hầu hết các tháng trong thời gian nghiên cứu. Sự ô nhiễm của các nguồn nước giếng công cộng, nước ven sông, ven biển có xu hướng tăng lên vào các tháng nóng.
Liên kết