Tìm hiểu tập tính hút máu của muỗi culex tritaeniorhynchus (diptera: culicidae) tại xã Đồng Quang (Quốc Oai - Hà Tây) bằng việc theo dõi quá trình tiêu máu của chúng

170 August 31, 2017 0

Năm: 1993

Số: 2

Trang: 66-70

Mục đích: Nhằm thử nghiệm phương pháp theo dõi quá trình tiêu máu cho những tập tính hút máu của C. tritaeniorhynchus. Phương pháp: địa điểm nghiên cứu: Xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây. Đánh giá mức độ tiêu máu và phát triển trứng theo Samarawickrema, Cheong gồm 4 kiểu chính. Kết quả: Trên 614 muỗi ngoài nhà, 72% thuộc nhóm FF và HG và 181 muỗi trong nhà 52,4% và 1,6% thuộc nhóm U và FF, chứng tỏ quần thể C. tritaeniorhynchus là exophile, ưa thích hút máu súc vật. Tập trung hút máu từ 20-22 giờ.
Liên kết