Tìm hiểu về độc tính của các chủng Y.pestis phân lập tại Phú Yên và Khánh Hoà

103 August 31, 2017 0

Năm: 1994

Số: 2

Trang: 28-32

Vật liệu: 151 chủng Y. pestis phân lập tại các ổ dịch khác nhau thuộc 2 tỉnh Phú Yên – Kháng Hòa (PY- KH) trong giai đoạn 1981-1990. Chuột bạch trưởng thành cân nặng 10-20g. 100 số chủng có biểu hiện các đặc trưng: F1+, VW+, Ca-, Pg+. Riệng đặc trưng P+, Coa+ chỉ biểu hiện ở 93,4% và fi+ ở 99,3% số chủng. Có khoảng 14% số chủng bị thiếu hụt các đặc trưng. 100% số chủng Y. pestis tại PY-KH đều có biểu hiện đặc trưng F1+ nhưng ở những mức độ khác nhau. Các chủng ở Cam Ranh có tỷ lệ sinh F1 yếu nhiều hơn (29,5%) các chủng ở Trung Hòa (14,3%) và Nha Trang (10,2%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 100% số chủng Y. pestis tại PY-KH đều có độc tính, trong đó 84,1% có độc tính trung bình, 10% có độc tính cao và 5% số chủng có biểu hiện giảm độc tính. Quần thể vi khuẩn dịch hạch tại PY-KH không đồng nhất về độc tính. Điều này đã ảnh hưởng đến cường độ, tính chất của dịch hạch tại đây.
Liên kết