Tính chất cực phổ của santonin và ứng dụng kiểm nghiệm thuốc

187 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1980

Số: 2

Trang: 23-28

Trong kiểm nghiệm thuốc, định lượng satonin người ta thường dùng phương pháp axit bazơ, phương pháp này cho độ chính xác đạt yêu cầu nhưng cũng có một số nhược điểm. Phương pháp cực phổ là phương pháp mới nên nghiên cứu này đi sâu khảo sát chi tiết về một số tính chất cực phổ cũng như điều kiện tiến hành thích hợp. Tiến hành so sánh định lượng satonin bằng phương pháp cực phổ và phương pháp của dược điển Việt Nam 1 thì thấy 2 phương pháp có độ chính xác tương đương nhau nhưng phương pháp cực phổ đơn giản, nhanh chóng và có tính chọn lọc hơn.
Liên kết