Tình hình kháng kháng sinh của vi khuẩn lậu tại Hà Nội từ năm 2001 đến 2003

156 August 31, 2017 1

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2004

Số: 6

Trang: 148-155


Liên kết