Tình hình nhiễm HIV/AIDS ở thanh niên làm nghĩa vụ quân sự trên địa bàn Quân khu 7

198 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Duy Cương 

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 2000

Số: 3

Trang: 30-32

Liên kết