Tinh hình nhiễm trichomonas vaginalis và trichomonas buccalis và kết quả điều trị bằng metronidazol từ 1975 đến 1978

124 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Âu 

Năm: 1985

Trang: 46-49

Liên kết