Tình trạng suy giảm miễn dịch ở bệnh nhân ung thư vùng tâm vị và kết quả bước đầu của phác đồ điều trị aslem bổ trợ sau phẫu thuật

96 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược học

Năm: 2002

Số: 11

Trang: 20-23

Có sự suy giảm miễn dịch tế bào toàn thân và tại chỗ ở bệnh nhân ung thư vùng tâm vị. 95% bệnh nhân ung thư vùng tâm vị có biểu hiện gen p53 đột biến cao. Bước đầu điều trị aslem bổ trợ sau phẫu thuật đã kéo dài thời gian sống thêm sau mổ của bệnh nhân ung thư vùng tâm vị (60,61% so với nhóm chứng 33,33%).
Liên kết