Tóm tắt đề tài nghiên cứu tinh dầu lá bạch đàn chanh

65 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Đệ 

Tạp chí: Dược học

Năm: 1973

Số: 4

Trang: 16-17

Liên kết