Tổng hợp ba dẫn chất nitơ và thử hoạt tính độc tế bào của một số dẫn xuất của 4', 5,6-Trihydroxy-3,3',7-Trimethoxyflavon, phân lập từ cây miliusa balansae

213 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2004

Số: 3

Trang: 69-75

Nghiên cứu tổng hợp thành công 3 hợp chất nitơ từ 4',5,6-trihydroxy-3,3',7-trimethoxyflavone (chrysoplenol C) được phân lập từ Miliusa balansae Fin. & Gagnep. Cùng với 10 dẫn xuất khác của chrysoplenol C được chuẩn bị theo y văn, 13 hợp chất này đã được thử nghiệm xác định hoạt tính độc tế bào chống lại Hep-G2 (hepatoma-G2). 4 trong số đó đã cho thấy có hoạt tính chống độc tế bào nhẹ (IC50< 5microgram/ml).
Liên kết