Tổng hợp finasterid. Phần II: Tổng hợp finasterid từ chất trung gian 4-azaandrost-5,16-dien-17-cyano-3-on

248 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Hải Nam 

Tạp chí: Dược học

Năm: 2010

Số: 1 (405)

Trang: 53-56+60

Liên kết