Tổng kết 20 năm điều tra về amip và bệnh lỵ amip ở Việt Nam (1960 - 1980)

134 August 31, 2017 0

Tác giả: Hoàng Thị Kim 

Năm: 1985

Trang: 40-45

Liên kết