Trào ngược dạ dày thực quản, đặc điểm dịch tễ học, chuẩn đoán và điều trị

159 April 11, 2017 0

Tác giả: Đỗ Đức Vân 

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2001

Số: 2

Trang: 1-7

Liên kết