Tropoinin T: Một chỉ điểm đặc hiệu trong chẩn đoán thiếu máu cục bộ cơ tim

243 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Nghiêm Luật 

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 1997

Số: 1

Trang: 54-58

Liên kết