Túi thừa thất trái. Nhân trường hợp thứ hai được mổ tại bệnh viện Việt Đức - Hà Nội

310 April 11, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1995

Số: 1

Trang: 24-25

Liên kết