Tỷ lệ nhiễm HIV và hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm qua kết quả giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành vi năm 2012

237 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 12

Trang: 40-41


Liên kết