Tỷ lệ nhiễm human papilomavirus và các yếu tố liên quan của phụ nữ độ tuổi từ 18 đến 69 tại Thành phố Hồ Chí Minh

216 August 31, 2017 1

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2010

Số: 3 PB

Trang: 251-256

Liên kết