Tỷ lệ sót sỏi và sử dụng X quang với cánh tay C-ARM để hạn chế sót sỏi trong phẫu thuật sỏi san hô và nhiều viên

156 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2010

Số: 3

Trang: 57-60

Liên kết