U mạch gan:Đặc điểm lâm sàng,giá trị chẩn đoán bằng xạ hình

242 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: 12

Trang: 235-240

Liên kết