Ứng dụng phương pháp PCR - RFLP với vị trí cắt của Enzym Bcll chẩn đoán người mang gen bệnh trong gia đình bệnh nhân Hemophilia A tịa Việt Nam

347 April 11, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2007

Số: 4

Trang: 1-7

Liên kết